กองทุนสวัสดิการชุมชนฯ ยางใหญ่ มอบเงินสวัสดิการกรณีสมาชิกเสียชีวิต บ้านคำสะอาด หมู่ 5

|