การฝึกอบรมโครงการจัดตั้ง อปพร.ประจำปี พ.ศ.2566 ณ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี เขต 13 จำนวน 70 คน ประกอบด้วย อปพร.จากอบต.ยางใหญ่ จำนวน 50 คน และอบต.โดมประดิษฐ์ จำนวน 20 คน ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 2 มิถุนายน 2566

|