กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติทุกวันจันทร์ของสัปดาห์

|

วันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566 กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ทุกวันจันทร์ของสัปดาห์ มีการร้องเพลงชาติ สวดมนต์ และยังเป็นการพบปะพูดคุยให้บุคลากรได้ตระหนักและเห็นคุณค่าของชาติ สร้างความรัก ความสามัคคีในหน่วยงาน สร้างวินัย รู้หน้าที่ ความรับผิดชอบ คิดดี คิดชอบ มีสมาธิ สละเวลาร่วมกิจกรรมต่างๆ