คณะกรรมการทำลายบัตรเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลยางใหญ่ ได้ดำเนินการทำลายบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น โดยวิธีการเผาเสร็จเรียบร้อยแล้ว ในวันที่ 18 สิงหาคม 2566 ณ ที่ทำการองค์บริหารส่วนตำบลยางใหญ่

|