งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลยางใหญ่ ซักซ้อมและฝึกปฏิบัติการดับเพลิงเมื่อเผชิญเหตุไฟไหม้ ร่วมกับเครือข่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อำเภอน้ำยืน

|