ถึงแล้วนะครับ ฤดูกาลของการเก็บภาษี ช่วงนี้ภาษีป้าย

|

ขอบคุณ ผู้ประกอบกิจการทุกท่านนะครับ ที่ให้ความร่วมมือด้วยดีมาตลอด

ขั้นตอน

1.ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภป.1)

2.รับหนังสือแจ้งการประเมิน (ภป.3)

#ภาษีป้ายประจำปี2566องค์การบริหารส่วนตำบลยางใหญ่ อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี