ทวนสอบการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน

|

วันที่ 3 พฤษภาคม 2566
นายนพเมศฐ์ วุฒิศักดิ์สิริ ท้องถิ่นอำเภอน้ำยืน เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นอำเภอน้ำยืน พร้อมด้วยนายสมชาย เสนคราม เลขานุการนายกอบต.ยางใหญ่ นายปัญญา สะนัย ปลัดอบต.ยางใหญ่ ท่านสมาชิกอบต. อสม. ข้าราชการ พนักงานจ้าง
ได้ลงพื้นที่ติดตามถังขยะเปียกลดโลกร้อน ในพื้นที่หมู่บ้านที่อยู่ในเขตรับผิดชอบของ อบต.ยางใหญ่ โดยออกทวนสอบในเขตพื้นที่บ้านยางใหญ่ หมู่1 บ้านยางน้อย หมู่9 บ้านยางพัฒนา หมู่10 เพื่อดูการติดตั้ง และการดำเนินการจัดทำถังขยะเปียกตามครัวเรือน และออกตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางใหญ่ หมู่1
เพื่อดูการดำเนินการ ดังนี้
1.ดูความปลอดภัยใน ศพด.
2.การปลูกผักรักษ์โลก
3.การตรวจสอบ/การแก้ปัญหาเด็กเล็ก 3-5 ปี ไม่ได้เข้า ศพด.
4.ดูถังขยะเปียก/บ่อดักไขมัน
5.ดูศพด.ตกเกณฑ์มาตรฐานสถาบันเด็กปฐมวัยแห่งชาติ
6.อาหารกลางวัน/นม และเรื่องอื่นที่เกี่ยวข้อง