ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ขององค์การบริหารส่วนตำบลยางใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

|