ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรมและขึ้นทะเบียนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายผลเรือน (อปพร.) หลักสูตรจัดตั้ง ประจำปีงบประมาณ 2566

|