ประกาศ รายชื่อผู้เข้าฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หลักสูตรจัดตั้ง ประจำปีงบประมาณ 2566

|

เอกสารแนบท้าย

รายชื่อผู้เข้าฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หลักสูตรจัดตั้ง แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)