ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 2565 ครั้งที่ 1

|

ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2565 ครั้งที่ 1

หนังสือเชิญประชุม

คำสั่งแต่งตั้งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางใหญ่

รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่1 /2565 ครั้งที่ 1

ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาฯ

ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา

ขอเสนอญัตติ