ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางใหญ่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565

|

ประกาศเรียกประชุมสภาฯ

หนังสือเชิญประชุม

รายงานการประชุมฯ

ประกาศรับรองรายงานการประชุมฯ

ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุม