ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2565 ครั้งที่ 1

|

ประการเรียกประชุมฯ

หนังสือเชิญประชุม

รายงานการประชุมฯ

รับรองรายงานการประชุมฯ

ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมฯ