ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางใหญ่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565

|

ประกาศเรียกประชุมสภาฯ

หนังสือเชิญประชุม

รายงานการประชุมสภาฯ