ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1

|

ประกาศเรียกประชุมสภาฯ

หนังสือส่งเชิญประชุม

ประกาศขอเชิญเข้าร่วมรับฟัง

รายงานการประชุมฯ