ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่2

|

ประกาศเรียกประชุมสภาฯ

หนังสือเชิญประชุม

ประกาศเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ

รายงานประชุมสภาฯ

ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาฯ

ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาฯ