ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2565 ครั้งที่ 1

|

ประกาศเรียกประชุมสภาฯ

หนังสือส่งเชิญประชุม

ประกาศเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ

รายงานการประชุมสภาฯ

ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาฯ

ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาฯ