ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางใหญ่ ครั้งแรก

|

ประกาศเรียกประชุมสภาฯ

หนังสือเชิญประชุม

รายงานการประชุมสภาฯ

ประกาศรับรองรายงานการประชุมฯ

ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมฯ