มีโครงการพัฒนาเพิ่มพัฒนาประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2566

|

วันที่ 9-12 มกราคม พ.ศ.2566 องค์การบริหารส่วนตำบลยางใหญ่ ได้มีโครงการพัฒนาเพิ่มพัฒนาประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2566 ซึ่งได้เข้าศึกษาดูงานทั้งหมด 3 แห่ง ดังนี้

1.เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ เข้าศึกษาดูงานในด้านการบริหารจัดการขยะ

2.เทศบาลตำบลชากไทย เข้าศึกษาดูงานในด้านการบริหารจัดการหนี้สิน

3.เทศบาลเมืองท่าใหม่ เข้าศึกษาดูงานในด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

นำทีมโดย :

นายสมัย พลศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางใหญ่

พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร