ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ ทุกหมู่บ้านในตำบลยางใหญ่

|