ลงพื้นที่ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลยางใหญ่ ณ หมู่ที่ 3 บ้านดงกระชู เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนผู้ใช้เส้นทางคมนาคม ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลยางใหญ่

|

องค์การบริหารส่วนตำบลยางใหญ่ได้รับแจ้งจาก นายอุบล แก้วสง่า สมาชิกอบต.หมู่ที่ 3 มีไฟฟ้าชำรุด จำนวน 8 จุด

จุดที่ 1-3 หน้าบ้านนายกองศรี อิ่มใจ

จุดที่ 4 หน้าบ้านนายฤทธิ์ เข็มมา

จุดที่ 5 หน้าบ้านนางเพ็ก วงคำภู

จุดที่ 6 หน้าบ้านนายประคอง โสสว่าง

จุดที่ 7 หน้าบ้านนายถาวร คำสาริกา

จุดที่ 8 หน้าบ้านนายยม พลศรี

องค์การบริหารส่วนตำบลยางใหญ่ได้ดำเนินการตรวจสอบไฟฟ้าและซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ บ้านดงกระชู หมู่ที่ 3เสร็จเรียบร้อยแล้ว