วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลยางใหญ่ ผู้อำนวยการกองการศึกษา เเละนักวิชาการศึกษา นิเทศก์ศพด.วัดบ้านยางใหญ่ ตามมาตรฐานสถานศึกษาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ

|