วันที่ 9 มกราคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลยางใหญ่ จัดอบรมโครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรฯ

|