วันที่ 9 สิงหาคม 2565 อบต.ยางใหญ่ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำยืนลงพื้นที่ตรวจสถานที่และเก็บตัวอย่างน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุปิดสนิท

|