วันอังคาร ที่ 5 กันยายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลยางใหญ่ ได้จัดโครงการฝึกอบรมโครงการควบคุมโรคขาดสารอาหารไอโอดีน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

|

องค์การบริหารส่วนตำบลยางใหญ่ ได้จัดโครงการฝึกอบรมโครงการควบคุมโรคขาดสารอาหารไอโอดีน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมี

นายสุภาพ ศรีนวล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางใหญ่ เป็นประธานในพิธีเปิด

และนางสาววาสนา วิถี ผอ.รพ.สต.ตำบลยางใหญ่ เป็นวิทยากรในโครงการ