ออกบริการส่งน้ำเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน บ้านยางน้อย หมู่ 9

|

วันเสาร์ที่ 8 เมษายน 2566 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลยางใหญ่ อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี ออกบริการส่งน้ำเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน บ้านยางน้อย หมู่ 9