โรคไข้เลือดออกกำลังระบาด องค์การบริหารส่วนตำบลยางใหญ่ ร่วมกับ รพ.สต.ยางใหญ่ ผู้นำชุมชน อสม.ตำบลยางใหญ่ ลงพื้นที่ฉีดพ่นควันกำจัดยุงลายให้กับประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลยางใหญ่ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้

|