22 ธันวาคม 2565 กิจกรรมแข่งขันกีฬาเพื่อส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาการเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลยางใหญ่ และผู้ปกครองนักเรียนร่วมถึงพนักงานทุกคน

|