5 มกราคม 2565 รณรงค์ประชาสัมพันธ์ ทำความสะอาดถนนและติดป้ายประชาสัมพันธ์เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุทางถนนที่เป็นอันตรายต่อชีวิตและสุขภาพประชาชน

|