ข่าวกิจกรรม

วันที่ 19 กรกฎาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลยางใหญ่ เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยอาสาสมัครแรงงานร่วมใจอาสาพัฒนาบ้านเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ อ่างเก็บน้ำห้วยแรด บ้านคำสะอาด ตำบลยางใหญ่ อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม »

วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดโครงการอบรม อปพร.หลักสูตรจัดตั้ง และนายสุภาพ ศรีนวล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลใหญ่ เข้าร่วมพิธีและออกเยี่ยมให้กำลังใจผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการจัดตั้งอปพร.ประจำปี 2566 ณ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี เขต 13

อ่านเพิ่มเติม »

การฝึกอบรมโครงการจัดตั้ง อปพร.ประจำปี พ.ศ.2566 ณ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี เขต 13 จำนวน 70 คน ประกอบด้วย อปพร.จากอบต.ยางใหญ่ จำนวน 50 คน และอบต.โดมประดิษฐ์ จำนวน 20 คน ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 2 มิถุนายน 2566

อ่านเพิ่มเติม »